Terms & Conditions

1. DE TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN

De website

www.monumentalboutique.com

www.monumentalboutique.be

is een initiatief van MONUMENTAL PROJECTS

ONA : 0725.781.813

E-mail : info@monumentalboutique.be
MONUMENTAL PROJECTS BVBA: BE88 0018 8077 5941

Telefoon : 03/2658136

Overige begrippen in deze verkoopsvoorwaarden dienen als volgt worden verstaan;

‘Koper’:

Iedere natuurlijke persoon (B2C) die met Monumental Boutique in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Iedere ‘Koper’ verbindt er zich toe de producten van Monumental Boutique niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen , zonder een voorafgaandelijke akkoord met directie van Monumental Boutique.

Consument’:

Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Producten’:

Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze verkoopovereenkomst vormen.

Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen’:

Goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.

Verkoopovereenkomst definitie en rechtsgeldigheid’:

Bij elke eerste offerte of orderbevestiging of bij wijziging van de voorwaarden worden deze voorwaarden meegedeeld. Offertes en bestellingen zijn vrijblijvend totdat een overeenkomst wordt afgesloten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Bestellingen worden door middel van een schriftelijke orderbevestiging aanvaard, waarmee de overeenkomst tot stand komt. Bij directe levering zonder orderbevestiging komt de overeenkomst bij levering tot stand.

Bij aanvragen, catalogus bestellingen en bij de ontvangst van bestellingen worden persoonlijke gegevens opgeslagen ten behoeve van ons intern gebruik, klantenbeheer en voor het verlenen van diensten na verkoop. De koper die zijn identiteit bewijst kan inzage krijgen in zijn gegevens en hieraan verbeteringen aanbrengen.

Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper is een definitief verkoopovereenkomst. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkomsten tussen Monumental Boutique en de Koper. De Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website, vanaf gebruik van de website.

Dit behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen Koper en Monumental Boutique die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

Monumental Boutique behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande bestellingen en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

De Algemene Voorwaarden van Monumental Boutique kan men consulteren in het Nederlands . In het geval er een discrepantie bestaat tussen de verschillende versies, primeert de Nederlandse tekst.

2. HOE KOMT DE OVEREENKOMST TOT STAND?

Monumental Boutique besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de website.

Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van Monumental Boutique ten aanzien van de Koper. Het aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

Indien de Koper een product wil aanschaffen uit het aanbod van Monumental Boutique moet hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online order methode. Deze aankoop is bindend tegenover de Koper. Monumental Boutique zal binnen uiterlijk 7 kalenderdagen na het order contact opnemen ter bevestiging. Dit contact zal via e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres verstuurd worden. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.

Monumental Boutique kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het product order weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal Monumental Boutique de Koper hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien Monumental Boutique het product order weigert of de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst. De Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Monumental Boutique kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijs vereiste.

3. ONZE PRIJZEN

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. De kosten van levering en andere bijkomende kosten (cf. betaalmethoden) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van onze online bestelmethode.

De Koper is de prijs verschuldigd die Monumental Boutique in haar bevestiging conform artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Monumental Boutique worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijszetting moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

Monumental Boutique heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de BTW-tarieven zal deze wel aan de Koper worden aangerekend.

De prijzen zijn in euro en gelden voor de levering van de goederen op de plaats van uitvoering, te vermeerderen met de op de dag van de levering geldende belasting over de toegevoegde waarde.

4. BETALINGSVOORWAARDEN

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Koper wordt geplaatst. Wij accepteren volgende betaalmethoden:

Mastercard / VISA / Bancontact / Ideal / PayPal / Apple Pay

Tegoedbonnen zullen enkel binnen onze verkoopruimten aanvaard worden en niet bij overeenkomsten die op afstand worden gesloten. Monumental Boutique kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van betalingsmogelijkheden zullen bekendgemaakt worden via de website. Monumental Boutique neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaart uitgevers en betalings partners.

Het beveiligde systeem van Multisafepay staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgen voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorzien. Monumental Boutique stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. Monumental Boutique behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

5. HOE WORDT MIJN PRODUCT GELEVERD?

Leveringstermijn – leveringsbericht

De leveringstermijn loopt vanaf de verzending van de orderbevestiging.

De leveringstermijn is gerespecteerd wanneer bij het verstrijken ervan de goederen in verzending zijn, of de levering van de goederen aan de koper reeds werd aangeboden.

De leveringstermijn wordt redelijkerwijze verlengd bij omstandigheden zoals stakingen, bedrijfsstoringen of – stilstanden, gebrek aan grondstoffen, verkeers- en verbindingsproblemen, beslissingen van hogerhand, in alle gevallen van overmacht alsook bij het zich voordoen van onvoorzienbare hindernissen die buiten onze wil liggen in zover zij op aantoonbare wijze op het klaarmaken of afleveren van de goederen een aanzienlijke invloed hebben. Dit geldt ook wanneer deze omstandigheden zich bij onze leveranciers of verzending firma’s voordoen. Indien deze omstandigheden daarenboven de inhoud van onze verplichtingen aanzienlijk veranderen, zijn wij voor de duur van deze omstandigheid en de omvang van de uitwerkingen ervan van onze leveringsverplichting bevrijd.

Wanneer onbevredigende informatie over de koper bekend wordt, hebben wij het recht om orders en leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk te annuleren.

De koper die de aangeboden levering weigert, is in gebreke, ook zonder voorafgaande ingebrekestelling. Dit geeft ons het recht de koop zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door het verzenden van een aangetekende brief en de goederen vervolgens aan derden te verkopen.

Wij verwerken iedere bestelling spoedig. Tenzij een ander tijdstip voor de levering werd overeengekomen, bedraagt de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling. Wanneer Monumental Boutique er niet in slaagt om de goederen op het met de Consument overeengekomen tijdstip of binnen de dertig (30) dagen te leveren, verzoekt de Koper de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer Monumental Boutique niet levert binnen de aanvullende termijn heeft de Koper het recht de overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zal Monumental Boutique spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.

Wanneer een product dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. De leveringstermijn begint dan ook te lopen vanaf de producten weer in voorraad zijn. Monumental Boutique doet voor de levering beroep op betrouwbare externe partijen, met name BPost. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. Monumental Boutique neemt echter geen verantwoordelijkheid voor levering die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Het is de verantwoordelijkheid voor de koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Koper of de door Koper aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Koper.

Monumental Boutique draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van levering. Het risico van de producten gaat over op de Koper zodra de Koper of een door hem aangewezen derde partij de bestelde producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

6. GEBREKEN EN KLACHTINDIENING

Gebreken, klachten

Wij aanvaarden enkel klachten van transportschade over zichtbare gebreken bij ontvangst van de goederen, indien dit onmiddellijk schriftelijk aan de chauffeur wordt gemeld. Dit dient te gebeuren middels een aantekening op de leveringsbon van de chauffeur. Klachten over de zichtbare gebreken aan, conformiteit of hoeveelheid van de geleverde goederen worden enkel aanvaard, indien de koper de goederen binnen de 2 dagen na ontvangst op gebreken en volledigheid keurt. Ontdekte gebreken, niet-conformiteit of tekorten moeten binnen de 2 dagen na ontvangst schriftelijk worden gemeld met een precieze omschrijving. De goederen zijn door de koper aanvaard als hij verzuimt de goederen binnen deze termijn te keuren. Gebreken die bij keuring niet konden worden ontdekt, moeten later onmiddellijk na hun ontdekking schriftelijk worden gemeld met een precieze omschrijving van het gebrek. Zoniet heeft de koper de aanwezigheid van deze verborgen gebreken aanvaard.

Vorderingen tot vrijwaring, garantie of schadevergoeding omwille van gebreken aan de goederen kunnen niet later dan zes maanden na de levering worden ingesteld.

Geen vrijwaring of garantie wordt verleend, indien de goederen door de koper of door derden foutief of verkeerdelijk zijn geïnstalleerd of in gebruik genomen, indien de goederen foutief, nalatig of ondeskundig zijn behandeld, indien onaangepaste bedrijfsmiddelen, wisselstukken of gebrekkige onderdelen zijn gebruikt, alsook indien gebreken onder invloed van elektriciteit of gelijkaardige opdrachten zijn ontstaan.

Wij zijn van onze vrijwaring- en garantieplicht ontheven indien de koper of een derde zonder onze toestemming veranderingen of onderhoudswerken aan de goederen heeft uitgevoerd.

Bij gegronde klachten presteren wij naar keuze door middel van verbetering van het geleverde of vervangende levering.

Indien de verbetering of vervangende levering mislukt, heeft de koper de keuze tussen vermindering van de koopprijs of ontbinding van de koop. Kiest hij voor het laatste dan kan hij behalve de terugbetaling van de koopprijs geen schadevergoeding vorderen.

Terugname van goederen kan enkel na goedkeuring door Monumental Boutique.

Op iedere goedgekeurde retourzending moet een reclamatie-etiket voorzien van een reclamatie nummer, dat u toegestuurd wordt, kleven. Volgende goederen zijn voor terugname uitgesloten:

– Artikels die langer als 6 maand gefactureerd zijn.

– Artikels die de vervaldatum bereikt of overschreden hebben.

– Artikels die speciaal voor de klant besteld zijn.

– Artikels die al gebruikt of gemonteerd zijn.

De retourzending zit in de originele verpakking en is zowel in- als uitwendig goed verpakt.

Een retourzending, veroorzaakt door een fout van de klant waarvan de positie-verkoopwaarde < 50 € is, wordt niet gecrediteerd. Bij retourzendingen met een positie-verkoopwaarde > 50 € wordt 20% van de waarde, met een minimum van 35 € in mindering gebracht op de creditnota. De retourzending moet franco naar het Häfele-magazijn van herkomst opgestuurd worden, zoniet worden alle ontstane kosten op de creditnota in mindering gebracht.

Bij reclamaties moet de foutbeschrijving exact gebeuren. Gegevens over product, verpakking, hoeveelheid afwijkingen of foutieve goederen moeten zo duidelijk zijn dat onnodige wedervragen vermeden worden en de verwerking van reclamaties snel en exact verloopt.

Algemeen

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek is onverkort van toepassing op deze Algemene Voorwaarden. Bijgevolg heeft iedere Koper recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt in de levering van de verkochte zaak, conform de voorwaarden van de wettelijke garantieplicht. Voor de Consument geldt daarenboven de wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken. Bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk conform de desbetreffende voorwaarden.

Zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de producten ontvangt, is deze ontvanger verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien het product of de levering door een zichtbaar gebrek is aangetast, en dit uiterlijk waarneembaar is door de ontvanger kan hij hiervoor een klacht indienen. De Koper moet deze klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk communiceren aan Monumental Boutique, binnen de zeven (7) dagen na levering aan de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Het is de plicht van de Koper om deze communicatie voldoende te motiveren.

De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar Monumental Boutique, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De terugzending gebeurt steeds op risico van de Koper. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Koper. Monumental Boutique raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste binnen zeven (7) kalenderdagen na de communicatie gebeuren.

De garantie is niet van toepassing op: Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan de goederen, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken.

Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie.

Bij gebrek aan een gemotiveerde klacht is de Koper niet gerechtigd de goederen terug te sturen. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie dit toelaat. Slechts wanneer de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Koper het recht op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. De Koper zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten onderbouwen. De vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het aan de Koper gefactureerde bedrag.

Indien de producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal Monumental Boutique deze opnieuw aan de Koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Koper. Monumental Boutique is in dat geval vrij de producten voor rekening en op risico van de Koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

7. HERROEPINGSRECHT

7.1 WANNEER HEEFT DE CONSUMENT EEN HERROEPINGSRECHT?

De Consument beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog afzien van de aankoop. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. Monumental Boutique hoort uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal Monumental Boutique de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan veertien (14) kalenderdagen. Monumental Boutique betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Opgelet! Indien de Consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.

De Consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen;

Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht);

De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht);

De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht);

De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere Zaken (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht).

7.2 HOE DIT HERROEPINGSRECHT CORRECT UITOEFENEN?

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan Monumental Boutique meedelen. Deze mededeling moet binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf:

Verkoopovereenkomst: De dag van (fysieke) ontvangst van de goederen.

Dienstenovereenkomst: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

In zijn mededeling moet de Consument aantonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht. Volgende informatie moet verplicht vermeld worden:

De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;

Naam en adres van de Consument;

Handtekening van de Consument;

Vervolgens moet de Consument spoedig de desbetreffende producten terugsturen naar Monumental Boutique, en dit uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft Monumental Boutique het recht om de terugbetaling op te schorten.

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. Monumental Boutique is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. Monumental Boutique verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

8.BETALING, VERVALDAG EN OPEISBAARHEID

Onze facturen moeten 30 dagen na factuurdatum betaald zijn.

Cheques en wissels worden pas na voorafgaand schriftelijk akkoord aanvaard en gelden slechts als betaling na hun uitbetaling, waarbij de kosten ten laste van de koper vallen.

De koper die nalaat een factuur op haar vervaldag geheel of gedeeltelijk te betalen is in gebreke, ook zonder voorafgaande ingebrekestelling. Het saldo van andere zelfs niet-vervallen facturen wordt daardoor onmiddellijk opeisbaar. Vervolgens hebben wij het recht om verdere leveringen op te schorten tot volledige betaling en kunnen wij de koopovereenkomst(en) zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden door het verzenden van een aangetekende brief waarna wij de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terugnemen.

Bij niet betaling op de vervaldag van de factuur is de koper zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd aan een intrestvoet van 12 % per jaar. Tevens is de koper schadevergoeding verschuldigd aan het forfaitair minimum van 20 % voor facturen met een eindbedrag tot 150,00 EUR en van 10 % voor hogere facturen. Tot deze minima ontslaat de koper ons van onze bewijslast.

Wanneer de koper in gebreke is, of wanneer ons een ernstige verslechtering van de kredietwaardigheid van de koper wordt meegedeeld, hebben wij het recht om betalingsvoorwaarden op te heffen en slechts te leveren tegen voorafgaande contante betaling.

Overmacht

Indien Monumental boutique door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Monumental Boutique niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Monumental Boutique is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM

Eigendomsvoorbehoud.

De eigendom van geleverde goederen wordt pas aan de koper overgedragen op het tijdstip van volledige betaling van alle aan ons verschuldigde sommen, zijnde alle nog openstaande facturen, eventuele intresten en forfaitaire schadevergoeding inbegrepen, cheques en wissels.

De met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen mogen door de koper verwerkt en verkocht worden. Gebeurt dit voor de vervaldag van de factuur, dan heeft de koper aan ons voor een gelijk bedrag de schuldvorderingen, die hij door de verwerking of de verkoop verkrijgt, overgedragen.

Zodra de koper in gebreke is een factuur op de vervaldag te betalen, mag hij geen daden meer ondernemen die ons eigendomsrecht kunnen beperken, met name de goederen verplaatsen, verwerken of verkopen, tenzij voorafgaand en schriftelijk akkoord. De koper draagt dan ten bedrage van het opeisbare saldo alle schuldvorderingen die hij naar aanleiding van de verwerking of verkoop verkrijgt, onmiddellijk aan ons over en is gehouden tot vergoeding van onze schade.

Wanneer schuldvorderingen van de koper aan ons worden overgedragen, dient de koper ons tegelijkertijd de nodige informatie over zijn schuldvorderingen, de debiteuren of de factoringmaatschappij te verstrekken met het oog op de kennisgeving van de overdracht.

Het opnemen van onze facturen in een rekening courant doet het eigendomsvoorbehoud niet teniet. Wordt het saldo getrokken en door ons erkend, dan bepalen wij de goederen waarvan het eigendom op de koper is overgegaan. Zoniet blijven de laatst geleverde goederen onze eigendom ten belope van het door de koper verschuldigde saldo.

Op de met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen kan de koper geen zekerheden of voorrechten aan derden toestaan. Doen derden op deze goederen toch rechten gelden, dan moet de koper hen onmiddellijk het eigendomsstatuut van de goederen kenbaar maken en ons informeren.

Het terugnemen van goederen die onze eigendom zijn gebleven, brengt de ontbinding van de overeenkomst slechts dan met zich mee, wanneer dit schriftelijk wordt meegedeeld.

De koper bewaart de goederen zolang zij onze eigendom zijn als een goede huisvader en dient ze minstens tegen vuur, water, diefstal te verzekeren. Hij draagt de aanspraken op de verzekeraar ten bedrage van onze vorderingen aan ons over.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de producten en handelsnamen blijven behouden bij Monumental Boutique. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

10. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De koper gaat ermee akkoord dat alle persoonsgegevens die Monumental Boutique heeft ontvangen in verband met de registratie en aankopen van de koper mogen verwerkt worden door Monumental Boutique in het kader van klantenbeheer en direct marketing. De verwerking gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, consulteerbaar via onze website.

11. Verzending en verpakking

De goederen worden verpakt en franco verzonden vanuit de magazijnen van Monumental Boutique te Antwerpen.

Wanneer de waarde van de order lager is dan 50,00 EUR, worden forfaitaire verzendingskosten ten bedrage van 15,00 EUR aangerekend.

De keuze van de verzendingswijze komt ons toe. Uit de genomen keuze kan tegen ons geen aanspraken worden afgeleid.

Risico-overdracht

Ongeacht cijfer 4 gaat het risico van de verkochte goederen op de koper over bij de overhandiging aan de persoon, firma of instelling die met de uitvoering van de verzending is belast.

Omvang van de prestaties

Alle gegevens in afbeeldingen, prospectus, catalogi alsook in reclame zijn louter een productbeschrijving zonder geschiktheid garantie van de goederen. Gegevens over de geschiktheid van de goederen verbinden ons slechts als zij schriftelijk worden overeengekomen.

Producten met bijzondere kenmerken in opdracht van de klant kunnen om technische redenen aanleiding geven tot een vermeerdering of vermindering van de leveringsomvang tot en met 10%.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die uit onze offertes en koopovereenkomsten voortvloeien. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.