Privacy Policy

 1. Waarom ?
  Elke organisatie heeft een verantwoordelijkheid met betrekking tot het omgaan met vertrouwelijke gegevens. Monumental Boutique is daarin niet anders. Monumental Boutique verwerkt veel
  informatie en gegevens van klanten. Deze informatie moet goed worden beveiligd en er moet op passende wijze mee om worden gegaan (privacy). Dit vraagt wat van zowel de organisatie als van individuele medewerkers. Aan de ene kant mag privacygevoelige informatie onder geen beding openbaar worden gemaakt. Aan de andere kant is het van belang dat de medewerkers die dat nodig hebben, beschikken over betrouwbare gegevens. De situatie moet ook werkbaar blijven. In dit document wordt beleid en een aanpak vastgesteld om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie op een passende wijze en blijvend te borgen en daarbij te voldoen aan de wettelijke regeling rondom bescherming van persoonsgegevens . Monumental Boutique hecht waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt en verwerkt in overeenstemming met de Privacywet en de andere relevante wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacy Statement naar de ‘Privacywet’ betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Met deze Privacy Statement wil Monumental Boutique de Gebruiker van onze website wijzen op eventuele verwerking handelingen en op de rechten van de Gebruiker. Door gebruik te maken van onze website verleent de Gebruiker expliciet toestemming inzake mogelijke verwerkings handelingen. Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacy Statement.
 2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?
  De website monumentalboutique.com/be is een initiatief van:
  MONUMENTAL PROJECTS
  ONA 0725.781.813
  info@monumentalboutique.be
  03/2658136
 3. Doel van de verwerking?
  Als Monumental Boutique vinden wij dat klanten/cliënten, medewerkers en ketenpartners erop moeten kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met hun persoonsgegevens omgaan. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen en verschillende vormen van samenwerking stellen steeds zwaardere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Monumental Boutique is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole. Door middel van dit beleid wordt een duidelijke richting gegeven aan informatiebeveiliging en privacy en laat Monumental Boutique zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Doelen die daarvoor gesteld worden zijn:
  • Op positieve wijze vertrouwen en vertrouwelijkheid uitstralen;
  • Deze doelen worden hierna concreet gemaakt.
  De scope van dit beleid is als volgt:
  • Het informatiebeveiligings- en privacybeleid is van toepassing op de gehele organisatie;
  • Het beleid is van toepassing op de eigen medewerkers ..
  Monumental Boutique verzamelt jouw persoonsgegevens slechts voor één overkoepelend doel, namelijk iedere Gebruiker van onze website en webshop een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van de website en onze online order methode. Deze gegevensverwerking is dus essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt slechts voor volgende (interne) doeleinden:
 4. De Gebruiker toegang verschaffen tot zijn gebruikersprofiel waarmee men aankopen kan stellen op onze webshop.
 5. Het aanbieden en verbeteren van onze gepersonaliseerde en algemene dienstverlening; inclusief facturatie doeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de Gebruiker, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
 6. Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten.
 7. De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen. Voor elke verwerking van persoonsgegevens moet een rechtmatige grondslag aanwezig zijn. Dat betekent dat de verwerking alleen mag plaatsvinden. Voor Monumental Boutique betekent dat dit persoonsgegevens alleen mogen verwerkt:
  • Om een verplichting na te komen die in de wet staat
  • Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel was
  • Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden
  • Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking
  • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke of een derde.
  Bij een bezoek aan de website van Monumental Boutique worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Monumental Boutique bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven. De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Monumental Boutique en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Monumental Boutique. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of medegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Monumental Boutique heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.
 8. Wij gebruiken ook cookies!
  Tijdens een bezoek aan deze site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera), en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar ons Cookie Statement. Als je de website van Monumental Boutique wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Echter, als je dit liever niet wenst, ben je vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen. Hoe je cookies kan uitschakelen, staat te lezen in ons Cookie Statement.
 9. Rechten van de gebruiker
  Betrokkenen hebben de volgende rechten:
  • Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om te vragen of, en welke persoonsgegevens van hem/haar worden verwerkt.
  • Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt.
  • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen om dit te corrigeren.
  • Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
  • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
  • Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.Hieraan zal worden voldaan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
  Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden. Monumental Boutique heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal Monumental Boutique laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij Monumental Boutique], of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan Monumental Boutique aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene.
  Het verzoek dient bij voorkeur te worden ingediend via:
  info@monumentalboutique.be of anders per post.
  Betrokkenen worden geïnformeerd met behulp van een afzonderlijk privacy statement
  GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
  Monumental Boutique verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt de volgende garanties in:
  Uw persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van de Verordening verzameld en verwerkt.
  Uw persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt voor zover dit toereikend, terzake dienend en niet overmatig is.
  Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard zolang dit noodzakelijk is om onze dienst aan te bieden.
  De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, of iedere andere niet toegelaten verwerking worden tot een minimum gereduceerd. Bij inbraak in haar informatiesystemen zal Monumental Boutique onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.
  RECHT OP INZAGE/RECTIFICATIE/WISSEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
  Indien u uw identiteit bewijst, beschikt u over een recht om van Monumental Boutique uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Monumental Boutique uw gegevens verwerkt, hebt u bovendien het recht om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. U hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerking doeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de criteria om de termijn te bepalen gedurende welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen
  en de rechten die u kunt uitoefenen overeenkomstig de Verordening. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Monumental Boutique hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen in het Gebruikersprofiel. U kunt uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Monumental Boutique. Monumental Boutique zal hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring. Het is evenwel mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens nog tijdelijk bewaard worden, zonder zichtbaar te zijn voor de Gebruiker.
  U hebt daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kunt slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen: Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of Wanneer u uw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking; of Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan; of Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of Wanneer uw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting. Monumental Boutique beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.
  RECHT OP BEPERKING VAN/BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
  U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen: Gedurende de periode die Monumental Boutique nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting; of Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en u verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens; of Wanneer Monumental Boutique uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerking doeleinden maar u heeft de persoonsgegevens nodig voor een rechtsvordering; Gedurende de periode die Monumental Boutique nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen. U heeft bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht uit te oefenen, zal Monumental Boutique hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via info@monumentalboutique.be
  RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
  Monumental Boutique geeft geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie. U heeft het recht om de aan Monumental Boutique verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerking verantwoordelijke wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens louter rust op uw toestemming. Indien u wenst uw recht uit te oefenen, zal Monumental Boutique hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van dev aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via info@monumentalboutique.be
  RECHT OP HET INTREKKEN VAN MIJN TOESTEMMING/RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN
  U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Daarnaast heeft u het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door Monumental Boutique bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Indien u wenst uw recht uit te oefenen, zal Monumental Boutique hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via info@monumentalboutique.be